Zamówienia publiczne RCEZ

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia 29.03.2021
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna (budwolana)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 - Wykaz robót;
Załącznik nr 5  Wykaz osób
Załącznik nr 6 - Formularz oferty
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
12.04.2021r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
13.04.2021r.

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

26.04.2021r.
Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku Bursy Szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

30.04.2021r.
Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

30.04.2021r.
Dotyczy: zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej przy ul. 1 Maja 82.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram