Rekrutacja

na rok szkolny 2022/2023 do wszystkich rodzajów szkół

Rekrutacja do klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 16 maja 2022 r. na adres mailowy:
rekrutacja.rcez@rcez.lubartow.pl

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych
kształcących w zawodach

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.
Dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie. Przypominamy, że skierowanie musi być wypełnione przez szkołę. Kartę - badanie podmiotowe wypełnia uczeń i opiekun ucznia. Ankietę epidemiologiczną wypełnia uczeń w dniu badania.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych forma zaoczna

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 24 maja 2022 r. na adres mailowy:
rekrutacja.rcez@rcez.lubartow.pl

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia

Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia

Dokumenty do Branżowej Szkoły II stopnia

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 24 maja 2022 r. na adres mailowy:
rekrutacja.rcez@rcez.lubartow.pl
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: rcez@rcez.lubartow.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): iodo@rcez.lubartow.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.

5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram