Rekrutacja

na rok szkolny 2023/2024 do wszystkich rodzajów szkół

Rekrutacja do klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

terminy 2023 2024

Dokumenty do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 15 maja 2023 r. na adres mailowy:
rekrutacja.rcez@rcez.lubartow.pl

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych
kształcących w zawodach

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.
Dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie. Przypominamy, że skierowanie musi być wypełnione przez szkołę. Kartę - badanie podmiotowe wypełnia uczeń i opiekun ucznia. Ankietę epidemiologiczną wypełnia uczeń w dniu badania.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych forma zaoczna

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 24 maja 2023 r. na adres mailowy:
rekrutacja.rcez@rcez.lubartow.pl
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) wielodzietność kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę;
4) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami - na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia

Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia

Dokumenty do Branżowej Szkoły II stopnia

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 24 maja 2023 r. na adres mailowy:
rekrutacja.rcez@rcez.lubartow.pl
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: rcez@rcez.lubartow.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): iodo@rcez.lubartow.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.

5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram