Zgłoś nieprawidłowości


Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)


Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej:

Zgłoszenie w postaci papierowej na adres: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów, z dopiskiem „POUFNE”.

Zgłoszenie w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: naruszenia@rcez.lubartow.pl .


Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w Dyrektywie w szczególności są to:

pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;
osoby świadczące na rzecz RCEZ pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
stażyści,
wolontariusze.Ważne!
Ochronie przewidzianej dla sygnalisty podlegać będą jedynie osoby/podmioty, które posiadają uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia, i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszego Regulaminu i/lub przepisów prawa - (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).
Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie - jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram