RCEZ dzisiaj

2002-2003

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu naszej szkoły nastąpiły w roku 2002. Wtedy odszedł na emeryturę długoletni dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Rycerz. Od 1 sierpnia stanowisko dyrektora pełni mgr inż. Fryderyk Puła. Stanowiska wicedyrektorów objęli mgr inż. Tadeusz Kasperek, mgr Janusz Potocki i mgr inż. Jarosław Siwiec, a stanowisko kierownika CKP mgr Stanisław Wysok. Reforma ustroju szkolnego spowodowała kolejne zmiany. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest placówką kształcącą na potrzeby coraz bardziej zmiennego rynku pracy. Zgodnie z założeniami reformy ustroju szkolnego przekształca się istniejące szkoły i tworzy nowe. W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęto kształcenie absolwentów gimnazjum w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, a w roku następnym w zawodzie piekarz.

2004-2005

W roku 2004 z pełnienia funkcji wicedyrektora RCEZ zrezygnował mgr Janusz Potocki, a nowym wicedyrektorem do spraw dydaktyki ogólnej i wychowania został mgr Tadeusz Drozd. Od 1 września 2004 r. rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik handlowiec absolwentów gimnazjum i absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Następuje systematyczna poprawa warunków pracy i nauki. Uzupełniono wyposażenie w środki dydaktyczne większości pracowni specjalistycznych. Utworzono pracownie: systemów i sieci komputerowych, ekonomiczno- handlową. W stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu wyposażono pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, cztery pracownie. Szkolna strona WWW zawiera podstawowe informacje o szkole i najważniejsze dokumenty regulujące życie szkoły. W bibliotece znajduje się multimedialne centrum informacyjne zapewniające dostęp do sieci uczniom. Rok 2004 przynosi zmianę wyglądu budynku szkoły i warsztatów. Wyremontowano dach budynku szkoły, zakończono wymianę okien w głównym budynku. Wykonano elewację budynku szkolnego, małej sali gimnastycznej i części budynku warsztatów. Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły i budynku warsztatów, w niektórych pomieszczeniach ułożono nowe posadzki. Dzięki wsparciu ze strony władz powiatu lubartowskiego w roku szkolnym 2004/2005 utworzono pracownię ekonomiczno-handlową wyposażoną w nowoczesny sprzęt konieczny do kształcenia techników handlowców i sprzedawców. Projekt Kształcenie zawodowe z programami modułowymi w symulacyjnym  Przedsiębiorstwie Projektowo Usługowym RCEZ w Lubartowie znalazł się w grupie 20 nagrodzonych. W kolejnym roku szkoła zyskała świetnie wyposażoną pracownię komputerową ze specjalistycznym oprogramowaniem. Kształcenie w tej pracowni będzie zbliżone do warunków panujących w prawdziwym przedsiębiorstwie. Pracownia pozwoli na wprowadzenie specjalizacji „komputerowe wspomaganie projektowania” w kształceniu techników mechaników. W latach 2004 - 2005 w szkole powstawały kolejne pracownie komputerowe. Wykonano remont budynku. Szkoła ma nową elewacje, a plac szkolny wyłożono kostką brukową.

2006-2009

W roku 2006 zakupiono za środki unijne kolejne dwie pracownie komputerowe. Pracownię dla elektromechaników wyposażono zgodnie ze standardami, pozwalającymi przeprowadzać część praktyczną zewnętrznych egzaminów zawodowych. Od roku szkolnego 2006/2007 działa w szkole Centrum multimedialne, umieszczone w oddzielnej sali. Rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik ekonomista. Wicedyrektor Tadeusz Drozd został kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w starostwie powiatowym. Stanowisko wicedyrektora objęła mgr Hanna Borzęcka. Długoletniego wicedyrektora mgr inż. Tadeusza Kasperka zastępuje na tym stanowisku mgr inż. Jarosław Małyska. Od roku szkolnego 2007/2008 funkcję wicedyrektora pełni mgr inż. Grzegorz Danił.

W roku 2007 szkoła obchodziła 80-lecie swego istnienia. Uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu szkoły odbyła się 27 listopada 2007 roku.

13 października 2008 roku szkole nadano nowy sztandar - Sztandar Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W ceremonii przekazania społeczności szkolnej sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców wzięli udział zaproszeni goście: Ks. Biskup Artur Miziński, Poseł na Sejm Jan Łopata, Wicekurator pani Anna Dudek – Janiszewska, Wizytator Bogdan Kruszakin, Ks. Kanonik Józef Huzar, władze samorządowe Powiatu Lubartowskiego i Miasta Lubartów – Starosta Powiatu Lubartowskiego Marian Starownik, Burmistrz Miasta Lubartów Jerzy Zwoliński, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, emerytowani dyrektorzy szkoły, pracownicy i nauczyciele. Nowy sztandar zastąpił używany do tej pory przez szkołę Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

2010-2013

Kolejne lata przynoszą zmiany kadry kierowniczej. W maju 2010 roku dyrektor RCEZ Fryderyk Puła został wybrany Starostą Lubartowskim. Od tego czasu obowiązki dyrektora pełnił Grzegorz Danił. Natomiast od marca 2011 roku funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie sprawuje mgr Hanna Borzęcka. Na stanowiska wicedyrektorów zostali powołani mgr Elżbieta Rola, mgr inż. Grzegorz Danił i mgr Zbigniew Zarzycki.  W ostatnim czasie baza dydaktyczna naszej szkoły została poszerzona o cenne pomoce dydaktyczne  uatrakcyjniające ofertę edukacyjną szkoły, która jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Współczesny, dynamicznie rozwijający się rynek pracy potrzebuje wyszkolonych i kompetentnych fachowców m.in. operatorów i programistów maszyn sterowanych numerycznie, pracujących na rozwiązaniach technologicznych wykorzystywanych obecnie w przemyśle. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom placówka zakupiła ploter frezujący DIGIMA VIC VR-900 wraz z oprogramowaniem oraz uruchomiono nową pracownię układów sterowania ze sterownikami PLC, wyposażoną w nowoczesne generatory funkcyjne, multimetry cyfrowe,  oscyloskopy cyfrowe i systemy mikroprocesorowe. Doposażono również szkolne pracownie. Zakupiono kolejną już w naszych salach lekcyjnych tablicę interaktywną SMART Board serii 600 oraz  kolejne nowoczesne zestawy multimedialne. Również  hala sportowa RCEZ została wyposażona w elektroniczną tablicę pomiarową wyników rozgrywek. Wzbogacenie bazy szkoły o wymienione nowoczesne wyposażenie, które uatrakcyjnia niewątpliwie proces wychowania i nauczania w naszej szkole, było możliwe dzięki  wsparciu organu prowadzącego szkołę - Starostwu Powiatowemu w Lubartowie.

Od roku 2012/2013 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi kształcenie w szkołach: Technikum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. W listopadzie 2012 roku placówka obchodzi 85 – lecie swojego funkcjonowania. Z tej okazji odbyły się uroczystości poświęcone jubileuszowi szkoły, które uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście Starosta Powiatu Lubartowskiego pan Fryderyk Puła, ksiądz Kanonik Józef Huzar, członek Zarządu Powiatu Tadeusz Kasperek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Czubacka.

2014 - 2019

W kolejnych latach szkoła realizuje dwa projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Pierwszy  to projekt pod nazwą „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego”, drugi - „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

W tym okresie następują zmiany w prawie oświatowym, które wymuszają modyfikację  nazwy jednej ze szkół – od 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przekształcona zostaje w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Lubartowie.

W październiku 2018 roku w szkole odbywają się uroczystości związane z obchodami 90 – lecia funkcjonowania szkoły.

2020

Rok szkolny 2020/2021 przynosi reorganizację placówki. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi kształcenie w szkołach: Technikum Zawodowe, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo do placówki wcielona zostaje Bursa Szkoły w Lubartowie. Zmiany następują także w kadrze kierowniczej. Dyrektorem RCEZ zostaje mgr Dorota Bułgajewska – Muzyka, zaś na stanowiska wicedyrektorów powołane zostają: mgr Eliza Gajownik, mgr Magdalena Guz oraz mgr Elżbieta Mizio.

Obecnie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w  Lubartowie to szkoła kształcąca na potrzeby zmiennego rynku pracy, która łączy tradycję z nowoczesnością.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram