Technik mechanik

Dla kogo?

Technik Mechanik to zawód dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu naprawiania, konstruowania i obsługiwania urządzeń i maszyn. Kształcąc się w tym zawodzie poznajesz zasady projektowania, budowy i eksploatacji maszyn, narzędzi i urządzeń mechanicznych oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle. Realizując proces dydaktyczno-wychowawczy wspieramy rozwój umiejętności planowania zadań i współpracy w zespole, odpowiedzialności i kreatywności.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik mechanik będzie potrafił:
• wykonywać i naprawiać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi,
• organizować i nadzorować procesy produkcji maszyn i urządzeń,
• posługiwać się programami do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji dla procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
• wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń, narzędzi różnymi metodami i technikami,
• korzystać z przyrządów pomiarowych, narzędzi i materiałów do obróbki ręcznej i mechanicznej, w tym CNC,
• kontrolować jakość wykonywanych prac zgodnie z normalizacją krajową i wymaganiami technologicznymi.

Kwalifikacje w zawodzie:

MEC.08 Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.

zatrudnienie

Po skończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają mu zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych lub podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Technik mechanik może być zatrudniony w nowoczesnych przedsiębiorstwach lub w małych zakładach produkcyjnych, usługowych, w przemyśle maszynowym, transporcie, rolnictwie czy budownictwie.

Przykładowe kierunki studiów

Technik mechanik ma możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach:
• Mechanika i budowa maszyn
• Transport
• Zarządzanie i inżynieria produkcji
• Mechatronika
• Robotyzacja procesów wytwórczych
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram