Technik rachunkowości

Nowy kierunek w naszej szkole !

____

Dla kogo?

Technik Rachunkowości jest zawodem dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, rozliczania i ewidencji wynagrodzeń, sporządzania deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS, prowadzenia rachunkowości i analizy finansowej. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: samodzielność, skrupulatność, dokładność, spostrzegawczość i odpowiedzialność.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik rachunkowości będzie potrafił:
• rozliczać wynagrodzenia, składki pobierane przez ZUS oraz podatki,
• prowadzić sprawy kadrowe i płacowe,
• prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami,
• ewidencjonować operacje gospodarcze,
• przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki,
• wyceniać składniki aktywów i pasywów,
• ustalać wynik finansowy,
• sporządzać sprawozdania finansowe.

Kwalifikacje w zawodzie:

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach.

zatrudnienie

Po skończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Zawód technika rachunkowości to pewna przyszłość zawodowa. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje fachowców potrafiących prowadzić sprawy związane z kadrami, płacami i rozliczeniami finansowymi. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają mu zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych przedsiębiorstwach, urzędach skarbowych, bankach, biurach rachunkowych i instytucjach finansowych. Może także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przykładowe kierunki studiów

Technik rachunkowości ma możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach:
• Finanse i rachunkowość
• Ekonomia biznesu
• Analityka gospodarcza
• Bankowość
• Inwestycje i nieruchomości
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram