Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dla kogo?

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. W procesie dydaktyczno-wychowawczym wspieramy rozwijanie takich cech i postaw, jak: rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej i nawiązywania kontaktów ze współpracownikami.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie potrafił:
• montować systemy suchej zabudowy,
• wykonywać roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe,
• opisywać rodzaje, elementy i konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania,
• stosować przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych,
• określać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego

•  W trakcie nauki w wyznaczonych w planie zajęć dniach tygodnia uczniowie realizują kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Zatrudnienie

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia ma duże możliwości zatrudnienia na rynku pracy i jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych .Może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe, ma też możliwość podjęcia i prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.

Podjęcie dalszej nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia i uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia może kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma stacjonarna lub zaoczna), a po ukończeniu liceum może zdawać egzamin maturalny.
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram