I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Dla kogo?

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie
Ukończenie Liceum dla Dorosłych daje możliwość przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości, dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia, kontynuowania nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych, podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.
W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane są na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Opis kierunku
Zajęcia w Liceum odbywają się w formie zaocznej w soboty i niedziele. Dzięki takiej formie organizacji zajęć słuchacze nie muszą rezygnować z pracy zawodowej czy z codziennych obowiązków.
Od września 2021 roku w związku z reformą oświaty wszyscy kandydaci na słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będą przyjmowani wyłącznie na 4 – letni cykl kształcenia.
Do liceum dla dorosłych do klasy I mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia mogą być przyjęci do klasy II.
Nauka w Liceum jest bezpłatna, słuchacze nie płacą za naukę, egzaminy semestralne, egzamin maturalny. Słuchacze uprawnieni są do otrzymania legitymacji szkolnej oraz zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, takich jak ZUS, KRUS, MOPS itp.
calendar-fullarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram