Deklaracja dostępności RCEZ

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie


Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

- Data publikacji strony internetowej: 2011
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni cyfrowe ze względu na ich ilość. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
- Filmy publikowane po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej zamieszczane na szkolnym kanale You Tube, który umożliwia ich audiodeskrypcję.

Wyłączenia

- Filmy w większości nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Gdula.
- E-mail: dominika.gdula@rcez.lubartow.pl
- Telefon: 81-855-22-14

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
- Adres: ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów
- E-mail: rcez@rcez.lubartow.pl
- Telefon: 81-855-22-14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
adres: ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów

- Wejście do budynku bursy szkolnej, oprócz schodów, ma podjazd dla uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
- Wejście do budynku warsztatów szkolnych i budynku głównego szkoły usytuowany jest na parterze, brak schodów.
- nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- wejścia nie są zabezpieczona bramkami,
- w budynku nie ma windy,
- w budynku nie ma platformy przyschodowej,
- dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
- w budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram