Deklaracja dostępności RCEZ

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

adres: ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów

- Wejście do budynku bursy szkolnej, oprócz schodów, ma podjazd dla uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

- Wejście do budynku warsztatów szkolnych i budynku głównego szkoły usytuowany jest na parterze, brak schodów.

- nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- wejścia nie są zabezpieczona bramkami,

- w budynku nie ma windy,

- w budynku nie ma platformy przyschodowej,

- dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne sa korytarze i pomieszczenia na parterze,

- w budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram