Kierunki kształcenia

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie obecnie funkcjonują:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie jest największą w powiecie lubartowskim szkołą ponadpodstawową kształcącą w zawodach szkolnictwa branżowego.

Celem kształcenia w RCEZ w Lubartowie jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów. Absolwenci posiadają pełne kwalifikacje zawodowe oraz są przygotowani do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych. Istotnym elementem kształcenia jest bliska współpraca z pracodawcami, aby praktyczna nauka zawodu odbywała się w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej gospodarki w procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych. W szkole dokonywana jest bieżąca ocena stopnia osiągnięcia przez uczących się oczekiwanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. System egzaminów zawodowych umożliwia oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram