Technik budownictwa

Dla kogo?

Technik Budownictwa jest zawodem dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu organizowania robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz wykonywania robót murarskich i tynkarskich. W procesie dydaktyczno-wychowawczym wspieramy rozwijanie takich cech i postaw, jak: rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów ze współpracownikami.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik budownictwa będzie potrafił:
• organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty konstrukcyjno – budowlane i wykończeniowe,
• sporządzać kosztorysy robót budowlanych,
• sporządzać szkice, rysunki techniczne, harmonogramy budowy oraz plany zagospodarowania,
• wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe,
• wykonywać murowane konstrukcje budowlane oraz wykonywać ich remonty i rozbiórki,
• wykonywać i naprawiać tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach branży budowlanej, na budowach, firmach zarządzających nieruchomościami czy firmach projektowych.

Zatrudnienie

Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik budownictwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, może uczestniczyć w realizacji projektów budowlanych – budowa domów mieszkalnych, biurowców, stadionów czy autostrad. Może również znaleźć zatrudnienie w urzędzie nadzoru budowlanego, biurze projektowym czy firmie zarządzającej nieruchomościami. Ukończenie kierunku technik budownictwa daje również możliwość podjęcia i prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe kierunki studiów

Technik budownictwa ma możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach:
• Budownictwo
• Architektura
• Wzornictwo
• Inżynieria środowiska
• Gospodarka przestrzenna
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram