Branżowa Szkoła II stopnia

Dla kogo?

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia prowadzone jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w Branżowej Szkole I i II stopnia.
Opis kierunku

Umiejętności

Do Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej Branżowej Szkoły II stopnia, którzy:
1. posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia;
2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Kwalifikacje w zawodzie:

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia odbywa się u nas w szkole w formie zaocznej.
Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
Zawód w Branżowej Szkole II stopnia/nr zawodu
Kwalifikacja kształcona na poziomie technika_ Branżowej Szkole II stopnia
Zawód na poziomie
Branżowej Szkoły I stopnia
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Technik handlowiec 522305
HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej
       Sprzedawca 522301 
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram