Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubartowie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Siedziba centrum mieści się w Lubartowie, przy ul. 1 Maja 82. Organem prowadzącym centrum jest Powiat Lubartowski z siedzibą w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
Centrum prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów:
1) w branży budowlanej w zawodzie technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
2) w branży ekonomiczno - administracyjnej w zawodzie technik ekonomista,
3) w branży elektroniczno - mechatronicznej w zawodzie technik elektronik,
4) w branży handlowej w zawodzie technik handlowiec,
5) w branży mechanicznej w zawodzie technik mechanik.
Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubartowie jest publiczną placówką oświatową, realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży wynikające z programów nauczania dla danego zawodu. Centrum organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów innych szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) organizuje i prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,
2) po uzyskaniu określonego w odrębnych przepisach upoważnienia, organizuje i prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Nasi uczniowie mają do dyspozycji sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt maszynowy, multimedialny i komputerowy, który na bieżąco staramy się kompletować i uzupełniać w celu sprostania potrzebom rynku pracy w dziedzinie kształcenia.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram