UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016

Email Drukuj PDF

Pierwszy dzień września to moment, w którym - z niejednej szkoły – słychać donośnie rozlegający się dźwięk dzwonka. Tak było też w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Na uroczystości inauguracyjne przybyła Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz słuchacze I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Na początku uczeń klasy drugiej Technikum Zawodowego – Kamil Grymuza powitał zebranych. Następnie głos zabrał  Starosta Powiatu Lubartowskiego – pan Fryderyk Puła. Mówił on o dokonywaniu codziennych wyborów, wspominał o trudnych decyzjach absolwentów i randze edukacji matematycznej we współczesnym świecie. Starosta sygnalizował niewątpliwe zmiany typów zawodów, które  będą szły w parze z rozwojem technologii. W dalszej kolejności złożył życzenia samych sukcesów nauczycielom i trafnych wyborów uczniom. Do serdecznych życzeń dołączyła się – zawsze uśmiechnięta – pani Dyrektor Hanna Borzęcka oraz Przewodniczący Rady Rodziców – pan Krzysztof Szysiak. Na koniec kilka słów do zebranych skierował ksiądz Franciszek Kliza. Podkreślił on wartość ciężkiej pracy, ale i korzystanie z zasłużonego odpoczynku. Ksiądz złożył życzenia odwagi w przekraczaniu własnych barier.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


KOMUNIKAT!!!

Email Drukuj PDF


LEGITYMACJE BEZ NUMERU PESEL SĄ NIEWAŻNE!


Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły,

a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły.


Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która numeru PESEL nie posiada - seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „NAUKA- PRAKTYKA-SUKCES”

Email Drukuj PDF

W dniu 30 czerwca zakończyła się  realizacja  projektu „Nauka – Praktyka – Sukces” w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W ciągu dwóch lat trwania projektu, uczniowie naszej szkoły skorzystali z różnych form wsparcia jakie oferował projekt, realizowany  przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem zmniejszenia niedoborów edukacyjnych, prowadzone były zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Technikum Zawodowego z: geografii (40 uczniów), matematyki (48 uczniów), języka polskiego (40 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów). Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 brali udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych  z matematyki (32 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów).

Uczniowie klas czwartych Technikum Zawodowego uczestniczyli w zajęciach dodatkowych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z: geografii (40 uczniów), matematyki (48 uczniów), języka polskiego (32 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów).

Kolejną formą były pozalekcyjne zajęcia dodatkowe, ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia. W ramach tych zajęć nasi uczniowie ukończyli kurs brukarz (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs małej księgowości z obsługą kas fiskalnych (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs kosztorysowania robót budowlanych oraz Excel (30 uczniów ZSZ) a także kurs prawa jazdy kat. B (TZ 40 uczniów i ZSZ 40 uczniów). Ponadto 60 uczniów Technikum Zawodowego uczestniczących w kursie obsługi wózków widłowych, odebrało certyfikaty i zaświadczenia, uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

W czasie realizacji projektu największą popularnością cieszyły się letnie programy stażowe, dzięki którym 195 uczniów z naszej szkoły w czasie wakacji odbyło płatne miesięczne staże. Ich celem było  wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego, a także wzmocnienie współpracy szkoły z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami.

Aby ukierunkować rozwój zawodowo-edukacyjny,  każdy uczestnik projektu został objęty indywidualnym doradztwem edukacyjno -  zawodowym, w efekcie tych spotkań powstały Indywidualne Plany Kariery Edukacyjno-Zawodowej. W sumie projektem zostało objętych 390 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w tym 90 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  oraz 300 uczniów Technikum Zawodowego.

Udział w projekcie pozwolił naszym uczniom wyrównać braki edukacyjne, lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych. Stanowił też świetną okazję dla rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności zawodowych. Z pewnością doświadczenie oraz uprawnienia jakie zdobyli uczniowie pozwolą im szybciej odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

Galeria>>

Koordynator projektu
Magdalena Guz


Czas rozpocząć wakacje!

Email Drukuj PDF

Dla wielu osób piątek jest ulubionym dniem tygodnia, ale ostatni piątek czerwca, jest zdecydowanie ulubionym piątkiem każdego ucznia. Dziś bowiem zadzwonił ostatni w tym roku szkolnym dzwonek i od jutra rozpoczniemy upragnione wakacje. Słońce, które przez cały towarzyszyło nam podczas uroczystego apelu, podsycało atmosferę radosnego oczekiwania na upragniony czas wytchnienia i błogiego odpoczynku po dziesięciu miesiącach wytrwałej i ciężkiej pracy.

Zakończenie roku szkolnego w naszej szkole, które odbyło się 26 czerwca, jest okazją, aby podsumować całoroczne wysiłki i dokonania naszych uczniów oraz podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za pracę włożoną w edukację młodego pokolenia.

Dzisiejsza  uroczystość była wyjątkowa także ze względu na to, że z dumą, ale także nutką żalu, pożegnaliśmy uczniów klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Mamy nadzieję, że lata spędzone w murach naszej szkoły będą dobrze wspominać i godnie nas reprezentować na rynku pracy.

Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości Pani Dyrektor Hanna Borzęcka w ciepłych słowach zwróciła się do uczniów klas kończących zasadniczą szkołę zawodową i gratulowała im sukcesu, jakim jest zdobycie zawodu oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego w dzisiejszym świecie. Przypomniała, że nasza szkoła już od prawie 90 lat stara się nauczać i dawać szansę na spełnianie marzeń. Absolwentom życzyła trafnych wyborów, realizacji marzeń, a pozostałym uczniom bezpiecznych wakacji.


Więcej…

Wyniki konkursu Me and My Workplace

Email Drukuj PDF

Wyniki konkursu filmowego Me and My Workplace

Konkurs wygrywa film Dawida Skomorowskiego z klasy II TE.

Na wyróżnienie zasługuje film klasy III TB
w reżyserii Mateusza Trąbki ucznia klasy III TB.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Magdalena Kukla-Krzyżanowska
Anna Gorczyca


Wyjazd edukacyjny klasy 1TE

Email Drukuj PDF

W dniu 11 czerwca 2015r. klasa 1 TE uczestniczyła w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i uzupełniała treści – związane z okresem okupacji - realizowane na lekcjach historii. Pobyt rozpoczęto od spaceru Starym Miastem. Trzeba zaznaczyć, że przed budynkiem dawnego Trybunału Koronnego uczniowie przypominali legendę związaną z „czarcią łapą”. Następnie grupa – pod opieką Iwony Mocior i Ilony Puły – udała się do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. Tu  obejrzano stałą ekspozycję związaną z II wojną światową - Martyrologia młodzieży Lublina i harcerstwa Lubelszczyzny 1939-1945. Wystawa została zrealizowana ze zbiorów przekazanych przez Sławomira Litwińskiego i Kazimierza Jarzembowskiego. Grupa poznała także historię samego budynku (w okresie przedwojennym pełniącego funkcję Urzędu Ziemskiego). Warto wspomnieć, że z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo - w roku 1940- wnętrze jego zostało przebudowane i dostosowane do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania, natomiast piwnice przebudowano, tworząc w nich cele więzienne. Jak się dało zaobserwować uczniowie byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli. Dodatkowo przykuły ich uwagę fakty i ciekawostki, które podawał pan przewodnik. Jak wspominali - nie sądzili, że obecność w  miejscu kaźni wywrze na nich aż takie wrażenie. W dalszej kolejności grupa udała się do Cinema City, by obejrzeć film akcji w wersji 3d Mad Max: Na drodze gniewu. Na zakończenie trzeba podkreślić, że wyjazd był przepełniony trudnymi - jednak koniecznymi, by lepiej rozumieć historię Polski - treściami.

Opracowała Iwona Mocior


Wycieczka klasy 1TEK

Email Drukuj PDF

W dniu 11.06.2015r. klasa  1TEK pod opieką Magdaleny Kukli-Krzyżanowskiej oraz Anny Pankowskiej-Słomki uczestniczyła w wycieczce do Lublina. Rozpoczęliśmy ją od zwiedzania niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas trzygodzinnego zwiedzania muzeum przeżyliśmy niezwykłą lekcję historii. Pobyt na Majdanku uświadomił nam wagę miejsca, które jest żywym dowodem na to, że należy doceniać i szanować ludzkie życie. Wędrówkę ,,czarną drogą’’ zakończyliśmy w mauzoleum, gdzie spoczywają prochy pomordowanych. Drugim punktem wycieczki była wizyta w Cinema City na filmie Avengers w technologii 3D.

Galeria>>

Magdalena Kukla-Krzyżanowska


Znamy już najlepszych geografów w szkole

Email Drukuj PDF

10 czerwca bieżącego roku odbył się Szkolny konkurs geograficzny „Sfery Ziemi”. W konkursie wzięło udział 27 uczniów klas trzecich Technikum Zawodowego – IIITB, IIITH, IIITEk i IIITM.

Konkurs organizowany był we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie musieli zmierzyć się z zestawem 30 zadań z zakresu geografii fizycznej obejmujących treści dotyczące sfer Ziemi.

I miejsce zajął Krzysztof Sidor – uczeń klasy III TB

II miejsce zajął Damian Zarębski – uczeń klasy III TB

III miejsce zajął Cezary Litwinek – uczeń klasy III TB

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, zwłaszcza, że tematyka zadań obejmowała bardzo szeroki zakres wiedzy.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Galeria>>

A. Zarzycka


Egzaminy zawodowe w naszej szkole

Email Drukuj PDF

W dniu 15 czerwca w naszej szkole  rozpoczął się „stary” i „nowy” egzamin zawodowy. Dla absolwentów Technikum Zawodowego jest to egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w dniu dzisiejszym pisemny, a następnie praktyczny. Natomiast dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i Technikum Zawodowego odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie Ci będą zdawać kwalifikacje:

- Prowadzenie sprzedaży A.18

- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.35

- Montaż systemów suchej zabudowy B.05

- Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich B.06

- Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych B.07

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18

- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B. 33

- Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.06

- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.07

- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20

- Sporządzanie potraw i napojów T.06

Życzymy wszystkim zdającym powodzenia!

Galeria>>


Zakończenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych

Email Drukuj PDF

Zakończyła się  realizacja zajęć dodatkowych, które odbywały się w ramach projektu „Nauka – Praktyka – Sukces”. Projekt realizowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia 105 uczniów Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, otrzymało dyplomy ukończenia kursów:

  • · grafiki komputerowej z elementami reklamy 20 uczniów,
  • · kursu małej księgowość z obsługą kas fiskalnych 20 uczniów,
  • · kursu kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel 15 uczniów,
  • · kursu brukarz 20 uczniów.

Ponadto 30 uczestników kursu obsługi wózków widłowych odebrało certyfikaty i zaświadczenia uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Udział w tych kursach pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności. Niewątpliwie dzięki nowym uprawnieniom łatwiej będzie im odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

Galeria>>

Koordynator projektu
Magdalena GuzStrona 1 z 34