Projekty unijne

Projekty unijne

We współpracy z:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie organizuje projekty aktywizacji zawodowej uczniów.

Projekty unijne

1

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 12.4

Powiat Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
Poznaj szczegóły projektu

2

Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - Działanie 13.6

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno-remontowe. Zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt i wyposażenie pracowni zawodowych tych szkół. W rezultacie poprawie ulegną warunki nauki i pracy,umożliwiające wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.
Poznaj szczegóły projektu

3

Projekt Nauka Praktyka Sukces

Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.
Poznaj szczegóły projektu
Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 12.4
Powiat Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

W ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są staże zawodowe uczniów oraz nauczycieli.
Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - Działanie 13.6
Informacja o projekcie
Projekt Nauka-Praktyka-Sukces
Okres realizacji projektu: od 1.06.2013 do 30.06.2015
projekt_logo
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej nr 1

Projekt realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.

Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

• zmniejszenie niedoborów edukacyjnych poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych,
• przygotowanie do egzaminu maturalnego,
• nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
• wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach,
• ukierunkowanie rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów poprzez udział w doradztwie.

W naszej szkole w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
• zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego
• pozalekcyjne zajęcia dodatkowe (w tym np. kurs prawa jazdy kategorii B, kurs brukarza czy kurs obsługi wózka widłowego oraz wiele innych ciekawych zajęć)
• letnie programy stażowe (płatne miesięczne staże dla 195 uczniów z naszej szkoły realizowane VII – VIII 2013 i VII – VIII 2014)
• doradztwo edukacyjno - zawodowe dla wszystkich uczestników projektu - wsparcie w postaci trzech spotkań (4 godz.) z doradcą zawodowym.

Korzyści jakie osiągnie szkoła i uczniowie, dzięki realizacji projektu są bardzo duże, m.in.:

• Poprawa jakości i modernizacja oferty kształcenia.
• Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Zakup sprzętu pozwoli na realizację niektórych form już po zakończeniu projektu. Planowane jest między innymi wzbogacenie szkoły o nowe komputery, tablice interaktywne, projektory, laptopy, kasy fiskalne, wagi, metkownice, głośniki, mikrofony, słowniki i zestawy podręczników.
• Wypracowanie nowych mechanizmów pracy z uczniami, aktywizacja uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
• Wypracowanie dodatkowych wspólnych rozwiązań w ramach partnerstwa podmiotów działających w obszarze edukacji.
• Nie mniej ważne jest też zdobycie kolejnego doświadczenia w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz zgłoszeniowy
layers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram