Projekty unijne

Projekty unijne

We współpracy z:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie organizuje projekty aktywizacji zawodowej uczniów.

Projekty unijne

1

PROFESJONALIŚCI Z POWIATU LUBARTOWSKIEGO - Działanie 12.4

Powiat Lubartowski realizuje projekt pt. „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
Poznaj szczegóły projektu

2

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LUBARTOWSKIM - DZIAŁANIE 12.4

Powiat Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
Poznaj szczegóły projektu

3

NOWOCZESNE CENTRA EDUKACJI ZAWODOWEJ POWIATU LUBARTOWSKIEGO - DZIAŁANIE 13.6

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno-remontowe. Zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt i wyposażenie pracowni zawodowych tych szkół. W rezultacie poprawie ulegną warunki nauki i pracy, umożliwiające wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.
Poznaj szczegóły projektu

4

Projekt Nauka Praktyka Sukces

Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.
Poznaj szczegóły projektu
Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego - Działanie 12.4
okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.08.2023 r.
Powiat Lubartowski realizuje projekt pt. „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

W ramach projektu pn. ,,Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego’’ realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są zajęcia dodatkowe, kursy i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.


Dokumenty dotyczące projektu:
Informacje o projekcie:

Beneficjent: Powiat Lubartowski
Całkowita wartość projektu: 4 229 623,09 zł
Termin realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-08-31
Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.


Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 476 uczniów (w tym 108 kobiet/358 mężczyzn)oraz 30 (17kobiet/13mężczyzn) nauczycieli w tym 29 nauczycieli kształcenia zawodowego z: Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, Zespołu Szkół w Kocku, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych do 31.08.2023r.


Do dyspozycji uczniów będzie 9 rodzajów specjalistycznych zajęć dodatkowych:
1. Zajęcia z języka angielskiego w praktyce
2. Planowanie kariery i rozwoju osobistego
3. Sztuka udanych negocjacji
4. Mała księgowość z obsługą kas
5. Zakładam i rozliczam własną firmę
6. Projektowanie w programie Auto-Cad
7. Projektowanie organizacji budowy przy wykorzystaniu programu MS Project
8. Projektowanie elementów budowalnych przy wykorzystaniu drukarki 3D
9. Projektowanie i aranżacja wnętrz


Do dyspozycji uczniów będą 4 rodzaje kursów:
1. Kurs proces cięcia plazmowego
2. Kurs uprawnienia elektryczne G1 do 1kV
3. Kurs obsługa wózka widłowego z egzaminem
4. Szkolenie montaż rusztowań

Wakacyjne staże w wymiarze 160 godzin. Każdy uczeń otrzyma ciepły posiłek, stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.


Dzięki zdobyciu dodatkowych uprawnień oraz podniesieniu poziomu jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, nasi uczniowie będą lepiej przygotowani do zderzenia się z wymagającym rynkiem pracy.

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 12.4
Powiat Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

W ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są staże zawodowe uczniów oraz nauczycieli.
Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - Działanie 13.6
Informacja o projekcie
Projekt Nauka-Praktyka-Sukces
Okres realizacji projektu: od 1.06.2013 do 30.06.2015
projekt_logo
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej nr 1

Projekt realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.

Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

• zmniejszenie niedoborów edukacyjnych poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych,
• przygotowanie do egzaminu maturalnego,
• nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
• wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach,
• ukierunkowanie rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów poprzez udział w doradztwie.

W naszej szkole w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
• zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego
• pozalekcyjne zajęcia dodatkowe (w tym np. kurs prawa jazdy kategorii B, kurs brukarza czy kurs obsługi wózka widłowego oraz wiele innych ciekawych zajęć)
• letnie programy stażowe (płatne miesięczne staże dla 195 uczniów z naszej szkoły realizowane VII – VIII 2013 i VII – VIII 2014)
• doradztwo edukacyjno - zawodowe dla wszystkich uczestników projektu - wsparcie w postaci trzech spotkań (4 godz.) z doradcą zawodowym.

Korzyści jakie osiągnie szkoła i uczniowie, dzięki realizacji projektu są bardzo duże, m.in.:

• Poprawa jakości i modernizacja oferty kształcenia.
• Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Zakup sprzętu pozwoli na realizację niektórych form już po zakończeniu projektu. Planowane jest między innymi wzbogacenie szkoły o nowe komputery, tablice interaktywne, projektory, laptopy, kasy fiskalne, wagi, metkownice, głośniki, mikrofony, słowniki i zestawy podręczników.
• Wypracowanie nowych mechanizmów pracy z uczniami, aktywizacja uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
• Wypracowanie dodatkowych wspólnych rozwiązań w ramach partnerstwa podmiotów działających w obszarze edukacji.
• Nie mniej ważne jest też zdobycie kolejnego doświadczenia w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz zgłoszeniowy
layers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram