KONKURS
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRACOWNIĘ w RCEZ

Opublikowane 28.11.2022
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Regulamin konkursu ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRACOWNIĘ

  Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania wyników.
  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

  I. INFORMACJE OGÓLNE
  Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
  Nadzór nad przebiegiem konkursu: Dyrektor Szkoły – Magdalena Guz we współpracy z nauczycielami prowadzącymi konkurs Jolantą Sową oraz Katarzyną Biruk-Urban.
  Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego pracowni językowej oraz pracowni do nauki przedmiotów mechanicznych.
  1.Celem konkursu jest:
  - wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych,
  - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz przedmiotów mechanicznych,
  - promowanie języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych,
  - popularyzacja idei zdrowej rywalizacji,
  - stworzenie płaszczyzny do prezentacji talentów na forum szkoły.

  2.Tematyka konkursu:
  Tematyka konkursu obejmuje przygotowanie projektu wnętrza pracowni:
  a) językowej (sala 7b)
  b) mechanicznej (sala 26w)
  Uczniowie realizują projekt który uwzględnia zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego wybranej pracowni, który będzie miał zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz dydaktyczno- naukowych.

  Projekt może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do symboli, kultury oraz języka angielskiego (w przypadku pracowni językowej), oraz zagadnień związanych z nauczaniem przedmiotów mechanicznych (w przypadku pracowni mechanicznej)

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (3 osoby max.)
  3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt jednej pracowni.
  4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
  5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz RCEZ.
  7. Wyłonione podczas konkursu projekty stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
  III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
  Projekt pracowni należy składać w następujących formatach:
  Na nośniku elektronicznym - pendrive, CD/DVD zapisanych w formatach: PNG, JPEG o wysokiej rozdzielczości.
  Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.
  Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane autora: IMIĘ I NAZWISKO oraz klasa.
  IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace konkursowe należy złożyć u nauczycieli organizatorów z dopiskiem konkurs „Zaprojektuj swoją pracownię”.
  Prace należy składać w terminie do 05 grudnia 2022 r.
  Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko 1 projekt.
  Projekt powinien charakteryzować się następującymi cechami:
  - być czytelnym i łatwym do interpretacji,
  - być łatwo identyfikowalne z daną pracownią,
  - wzbudzać pozytywne emocje,
  - składać się z wielu elementów graficznych będących symbolem danej pracowni oraz mających spójną koncepcję.
  V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
  - estetyka,
  - oryginalność,
  - czytelność i funkcjonalność,
  - zgodność z tematyką pracowni.
  VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.
  VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. Wyboru Laureata Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

  Planowana data ogłoszenia wyników 06 grudnia 2022 r.

  Organizatorzy:
  Jolanta Sowa, Katarzyna Biruk-Urban.


  Zaprojektuj swoją pracownię
  Zaprojektuj swoją pracownię
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram