EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Opublikowane 08.02.2014
Autor Mariusz Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Egzamin organizowany według nowych zasad dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 i latach następnych.

  W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w sesji styczeń-luty 2014 uczniowie po raz pierwszy zdają egzamin z pierwszej kwalifikacji B.05. – montaż systemów suchej zabudowy w zawodzie: 712905 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyła się część pisemna do której przystąpiło 24 uczniów klasy drugiej.

  W dniach 3÷10 lutego 2014 r. odbywa się część praktyczna egzaminu do której przystępuje 24 uczniów drugiej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lubartowie, oraz 16 uczniów Zespołu Szkół w Kocku. Egzaminy przeprowadzane są na dwóch zmianach, które rozpoczynają się o godz. 800 i 1600 , po 3 uczniów na zmianie. Nad przebiegiem egzaminów czuwa ZNCP składający się z dwóch nauczycieli RCEZ. Przygotowaniem stanowisk zajmuje się asystent techniczny. Rezultaty pracy uczniów ocenia egzaminator OKE z Krakowa. Zadania egzaminacyjne wymagają od zdających dużej wiedzy i umiejętności praktycznych.

  Wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu będą znane pod koniec marca.

  STRUKTURA EGZAMINU

  Egzamin organizowany według nowych zasad dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 i latach następnych.

  • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
  • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w zakresie jednej kwalifikacji.
  • Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

  Do każdego zawodu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013.

  Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.

  Część pisemna - trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut (konkretny czas określa informator dla danego zawodu), jest przeprowadzana w formie testu, zdający rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

  Część praktyczna - polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut - konkretny czas określa informator dla danego zawodu.

  Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

  Zarówno część pisemna jak i część praktyczna egzaminu może odbywać się w szkole, placówce oraz u pracodawcy.

  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  - z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

  - z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

  Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły lub uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram