Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Opublikowane 07.09.2018
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: rcez@rcez.lubartow.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): iodo@rcez.lubartow.pl
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej.
  4. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

   

  Podpis Administratora

  Dyrektor

  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

  w Lubartowie

  mgr Hanna Borzęcka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram