Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przemocy i cyberprzemocy.

Opublikowane 19.12.2014
Autor Grzegorz Danił
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Społeczność szkolna Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej bierze udział w realizacji zadania w ramach Programu Rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w programie pt. „Teraz juz sobie poradzę". Zajęcia poprowadzą specjaliści z Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina: psycholog, prawnik, informatyk.

  • Odbyły się warsztaty dla uczniów zawierające moduł psychologiczny, prawny i informatyczny w dniu 11.12.2014r, których celem był rozwój umiejętności rozróżnienia złości agresji od przemocy, poznanie funkcji złości, zapoznanie z formami przemocy, omówienie sposobów reagowania i obrony, dbałości o własne granice, przećwiczenie umiejętności asertywnego reagowania. Zaoferowano konstruktywne formy pomocy. Uwrażliwiono uczestników na konsekwencje natury prawnej.
  • Warsztaty dla rodziców w dniach 15,16,17.12.20 14r., które miały na celu: rozpoznanie i nazywanie emocji, dbałość o własne granice, podniesienie kompetencji komunikacyjnych rodziców w relacji z dzieckiem oraz edukacji dziecka na temat bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach stanowiących zagrożenie krzywdzeniem.

  Prowadzący zwrócili uwagę na:

  • uwypuklenie rażących konsekwencji związanych z nieograniczonym dostępem do komputera;
  • uzmysłowienie rangi problemu, szczególnie w kontekście traktowania komputera jako „opiekunki dla dziecka”;
  • przekazanie informacji na temat mechanizmu uzależnień, z położeniem nacisku na uzależnienie od komputera/Internetu, oraz mechanizmu współuzależnienia;
  • nauka wstępnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i pierwszych objawów uzależnienia od komputera/Internetu;
  • dostarczenie informacji niezbędnych w procesie poszukiwania pomocy.

  Zaplanowano także warsztaty dla nauczycieli z zakresu modułu psychologicznego, prawnego i informatycznego, które mają na celu:

  • dostarczenie informacji niezbędnych przy analizie indywidualnych problemów z uczniami w omawianym obszarze.
  • omówienie sygnałów ostrzegawczych;
  • przeanalizowanie indywidualnych przypadków,
  • zaoferowanie konstruktywnych form pomocy.
  • przedstawienie narzędzi prawnych występujących w polskim systemie prawa służące realizacji zadań (profilaktycznych, naprawczych, pomocowych) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnień od mediów elektronicznych), hazardowi, przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie oraz zagrożeniom występującym w przestrzeni medialnej, cyberprzemocy,
  • praktyczne omówienie procedur, dokumentów, pism procesowych oraz standardów postępowania występujących we wskazanych powyżej zakresach.
  • szczegółowe omówienie zagadnień związanych z cyberprzemocą. Cyberprzemoc (m.in. nękanie, straszenie, ośmieszanie poprzez wysyłanie sms-ów, e-maili, wiadomości na czatach, umieszczanie lub rozpowszechnianie kompromitujących treści, zdjęć, filmów w Internecie).

  Elżbieta Rola

  GALERIA>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram