Rekrutacja 2020/2021

Opublikowane 07.02.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Rekrutacja do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia

  (po szkole podstawowej)

   

  Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Zawodowego >>

  Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej szkoły I stopnia nr 1 >>

  Skierowanie na dokształcanie teoretyczne w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 - klasy wielozawodowe >>

  Oferta szkoły - Technikum Zawodowe >>

  Oferta szkoły - Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 >>

  Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

  forma zaoczna

  Wniosek o przyjęcie na semestr pierwszy klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

  Wniosek o przyjęcie na semestr trzeci klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

  Oferta szkoły - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych >>

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie  przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: rcez@rcez.lubartow.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): iodo@rcez.lubartow.pl

  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.

  5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Podpis  Administratora

  Dyrektor

  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

  w Lubartowie

  mgr Hanna Borzęcka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram