KONKURSU NA LOGO LUBARTOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU MŁODZIEŻOWEGO „PO SĄSIEDZKU”

Opublikowane 13.02.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
  LUBARTOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU MŁODZIEŻOWEGO „PO SĄSIEDZKU”

  I. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu na opracowanie logo Lubartowskiego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego „Po sąsiedzku” jest Szkolne Koło Wolontariatu i Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

  II. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Lubartowskiego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego „Po sąsiedzku”.
  2. Promocja działalności charytatywnej w szkole.
  3. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.
  4. Rozwijanie pozalekcyjnych, graficznych zainteresowań uczniów.
  5. Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego w naszej Szkole.
  6. Logo wykorzystywane będzie przez Lubartowskie Centrum Wolontariatu Młodzieżowego „Po sąsiedzku” do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

  III. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
  2. Projekty konkursowe będą realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Lubartowskiego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego „Po sąsiedzku”.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

  IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
  1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
  2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm, w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
  3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  o być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  o być łatwo identyfikowane z celami i zadaniami SKW
  o wzbudzać pozytywne emocje,
  o nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. składać się:
  ▪ tylko z logotypu (stylizacji literowej)
  ▪ tylko z elementu graficznego będącego symbolem
  ▪ lub też zawierać połączenie obu tych elementów
  4. Prace należy składać do pedagoga specjalnego w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na logo Lubartowskiego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego „Po sąsiedzku”, w której uczestnik podaje: imię i nazwisko, klasę, lub wysłać je (jeżeli jest w formie elektronicznej) na adres e-mail:
  jacek.bednarski@rcez.lubartow.pl; wyeksportowane do formatu *.png lub *.jpg (podając w jakim programie zostało wykonane), z dopiskiem „Logo Lubartowskiego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego- Po sąsiedzku - Praca konkursowa” .

  V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1. Prace należy składać do dnia 17.02.2023r.(piątek)
  2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  4. Organizator nie zwraca prac.

  VI. Kryteria oceny prac konkursowych
  Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  • zgodność projektu z celami i zadaniami wolontariatu
  • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
  • czytelność i funkcjonalność projektu,
  • estetyka wykonania projektu.

  VII. Ocena prac konkursowych
  1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, składającą się z dyrektora szkoły i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.

  VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
  2. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
  3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
  4. Zwycięski projekt LOGO Lubartowskiego Centrum Wolontariatu Młodzieżowego „Po sąsiedzku” zostanie wykorzystany jako oficjalne logo Centrum.
  5. Planowana data ogłoszenia wyników 21.02.2023 r.
  6. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz profilu Fb.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram