Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Lubartowie na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Lubartowie na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje i dokumenty przydatne rodzicom naszych podopiecznych

Załącznik do
Zarządzenia Dyrektora RCEZ dla
Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie nr 3 /2022
z dnia 25.04.2022 r.Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie
na rok szkolny 2022/2023


Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020. 910)
2. § 11b ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.),
3. Uchwałą nr XXIII/154/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29.03.2017r w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Lubartowie ( Dz. U. Województwa Lubelskiego z 2017 r. poz. 1644),
4. Zarządzenia Dyrektora RCEZ w Lubartowie nr 2/2021 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji,
5. § 15 ust.1 i 2 Statutu Bursy Szkolnej w Lubartowie (tekst jednolity z 26.01.2018 Zarządzenie Dyrektora Bursy Szkolnej w Lubartowie nr 04/2018 z dnia 26.01. 2018 r.)

określa się następujące zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie na rok szkolny 2022/2023:

§ 1

O przyjęcie do zamieszkania w Bursie Szkolnej w RCEZ w Lubartowie mogą ubiegać się uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.

§ 2

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w bursie, w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Lubartowie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1. wielodzietność rodziny kandydata – 2pkt.
2. niepełnosprawność kandydata – 2 pkt.
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 pkt.
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 pkt.
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 2 pkt.
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 2 pkt.
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt.

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

1. wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt.
2. niepełnosprawność kandydata – 2 pkt.
3. niepełnosprawność dziecka kandydata – 2pkt.
4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 2 pkt.
5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 2 pkt.

3) kryteria dodatkowe :
1. zamieszkanie kandydata w Bursie Szkolnej w RCEZ w Lubartowie przez okres minimum 7 miesięcy w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który odbywa się rekrutacja – 1 pkt.
2. uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez Powiat Lubartowski – 2 pkt.
3. zamieszkiwanie kandydata w odległości powyżej 25 km lub utrudniony dojazd do wybranej szkoły – 2 pkt.
4. złożenie wniosku rodzeństwa kandydata do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie – 1 pkt.
5. objęcie rodziny kandydata pomocą ośrodka pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym – 1 pkt.

§ 3

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym (etap I) lub jeżeli po jego zakończeniu bursa nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (etap II) brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (dzień i godzina złożenia wniosku).

§ 4

W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące terminy:

Postępowanie rekrutacyjne (etap I)

wnioski o przyjęcie do bursy przyjmowane są
od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27 czerwca 2022r. godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
- 29 czerwca 2022 r. godz. 11.00

Postępowanie uzupełniające (etap II)

wnioski o przyjęcie do bursy przyjmowane są
od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 24 sierpnia 2022r. godz. 11.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
– 26 sierpnia 2022 r. godz. 11.00

§ 5

W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie na rok szkolny 2022/2023 wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

§ 6

W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie obowiązuje następująca procedura odwoławcza:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzic kandydata niepełnoletniego lub pełnoletni kandydat, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
3. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic Kandyda ta lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora RCEZ odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor RCEZ rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 7

Druki wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie: www.rcez.lubartow.pl, w zakładce Rekrutacja Bursa 2022/2023 oraz w siedzibie Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie, przy ul. 1-go Maja 82.

§ 8

Dokumenty można składać:
1) drogą mailową – pobrany ze strony RCEZ w Lubartowie dokument i wypełniony przez rodzica wychowanka niepełnoletniego lub wychowanka pełnoletniego, należy zeskanować i przesłać na adres bursa@rcez.lubartow.pl

2) drogą pocztową – oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres: Bursa Szkolna w RCEZ w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów (decyduje data stempla pocztowego)
3) w sekretariacie placówki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

Wszelkie zapytania dotyczące nowych zasad rekrutacji można kierować do wychowawców placówki – tel. 81/ 855 24 89 codziennie w godz. 8.00 – 14.00.

Dokumenty można składać również w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

users linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram