Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług edukacyjnych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nauka – Praktyka - Sukces”

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 14 i 15

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług edukacyjnych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach projektu pn. „Nauka – Praktyka - Sukces”

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik 6 Wzór umowy