Egzamin maturalny z języka angielskiego – komunikat dla absolwentów!

Email Drukuj PDF

W dniu 10 czerwca (środa) wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.00.

Organizacja egzaminu maturalnego z języka angielskiego zgodnie z przedstawionym harmonogramem (tablica ogłoszeń przed głównym wejściem do szkoły):

- Absolwenci zdający egzamin w budynku szkoły – korytarz górny – sale: 24, 25, 33, 34, 35, 36 i 37 wchodzą wejściem głównym szkoły od placu szkolnego

- Absolwenci zdający egzamin w budynku szkoły – korytarz dolny – sale: 12, 13, 14, 15 wchodzą od strony boiska

- Absolwenci zdający egzamin w salach: 8w, 11w i 26w wchodzą wejściem głównym warsztatów szkolnych (od placu szkolnego)

Wszyscy maturzyści proszeni są o zapoznanie się z informacją przedstawioną poniżej BARDZO WAŻNE! >>LINK>>


Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Email Drukuj PDF

Przypominamy, że dni 8 - 10 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tych dniach w szkole odbywają się egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Dzień 12 czerwca 2020 roku jest również dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


Komunikat dla maturzystów WAŻNE!

Email Drukuj PDF

W dniu 8 czerwca (poniedziałek) i 9 czerwca (wtorek) wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.00.

Organizacja egzaminu:

- Absolwenci TZ kody A i B zdają egzamin na hali sportowej (wejście od strony boiska)

- Absolwenci TZ kody C zdają w małej sali gimnastycznej (wejście od strony boiska)

- Absolwenci TZ kody D zdają w sali nr 4 (wejście od strony boiska)

- Absolwenci TZ kody E i LODz kody A oraz powtarzający zdają w głównym budynku szkoły (wejście główne)

 

W dniu 10 czerwca (środa) wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.00. Organizacja egzaminu zgodnie z przedstawionym harmonogramem (tablica ogłoszeń przed głównym wejściem do szkoły)

 

Wszyscy maturzyści proszeni są o zapoznanie się z informacją przedstawioną poniżej BARDZO WAŻNE! >>LINK>>


Ruszyła rekrutacja na płatne staże 2019/2020

Email Drukuj PDF

Projekt pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ – rekrutacja uczestników

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻE

Ogłaszamy rekrutację na staże dla uczniów technikum w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty dostępne są w pokoju nr 18 i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych

do 16.06.2020 r.

W ramach projektu uczniowie i uczennice techników mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym. Wymiar stażu to 150 godzin. Z tytułu odbycia stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe wysokości 1805, 43 zł, pod warunkiem zaliczenia stażu zgodnie z Regulaminem.


Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia?


Do głównych korzyści szkoły z realizacji przez jej uczniów staży u pracodawców należą:

 

- wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym poprzez oferowanie dodatkowych staży, będących rozszerzeniem kształcenia zawodowego,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawców w ramach projektu,
- wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
- zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
- pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę,
- możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami,
- możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

- ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
- możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia zawodowego,

- sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
- pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
- nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia,
- wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
- udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.


Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

- pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
- kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
- niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
- refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
- podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
- budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),
- odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.


Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa - po wypełnieniu karty zgłoszeniowej dostarczyć do pokoju nr 18 ( do p. Agnieszki Wetoszki).

 

Dokumenty z którymi proszę się zapoznać (do wypełnienia po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną na staż).

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

Załącznik 3 - Lista obecności

Załącznik 4 - Dziennik stażu

Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2020 07:32

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Egzaminy semestralne w formie zdalnej

dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - semestr IV

odbędą się w dniach 6-7 czerwca 2020 roku.

W dniu 6 czerwca odbędą się egzaminy:

- język polski w godz. 9.00 – 10.00

- matematyka w godz. 11.00 – 12.00

 

W dniu 7 czerwca odbędą się egzaminy:

- język angielski w godz. 9.00 – 10.00

- historia i społeczeństwo w godz. 11.00 – 12.00

- geografia w godz. 13.00 – 14.00


Komunikat dla rodziców i uczniów – konsultacje od 1 czerwca

Email Drukuj PDF

Od 1 czerwca br. uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.  Uczniowie mają możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem, a także mają możliwość poprawy oceny na koniec roku szkolnego.

Uczniowie, którzy zgłosili do wychowawcy klasy chęć udziału w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów przychodzą zgodnie z harmonogramem, o którym poinformuje uczniów wychowawca klasy.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych GIS, MZ oraz MEN. Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy.  Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie zdrowi.

Przypominamy, że obowiązują środki bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny. Na konsultacje uczniowie przynoszą własne podręczniki, przybory do pisania i inne pomoce np. długopis, cyrkiel, kalkulator lub zadania zlecone przez nauczyciela. W czasie konsultacji nie można korzystać z telefonu, spożywać posiłków. Uczniowie przebywający na terenie szkoły powinni unikać skupisk i zachowywać dystans.

Równocześnie w dalszym ciągu obowiązuje nauczanie zdalne.


Komunikat dla wychowawców i uczniów klas wielozawodowych

Email Drukuj PDF

Zaświadczenia w sprawie oceny z zajęć praktycznych należy dostarczyć do szkoły
do dnia 15.06 2020 roku
i złożyć w oznaczonym pudełku w korytarzu szkoły.
Zaświadczenia można pobrać z strony szkoły (link poniżej).
Są one także wyłożone na korytarzu w szkole.

 

Druk zaświadczenia >>link>>


Komunikat

Email Drukuj PDF

UWAGA!

Maturzyści i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie


Proszę o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. >>link - Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.>>

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego


Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie X Edycja - wyniki

Email Drukuj PDF

W dniu 12 maja 2020r. został rozstrzygnięty organizowany po raz dziesiąty w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie. W kategorii klas Technikum Zawodowego zwyciężyła Monika Tołubińska z klasy 1 THEkb kształcącej w zawodzie technik ekonomista po gimnazjum, a w kategorii klas Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 - Joanna Szczygieł z klasy 1 z.

Jak co roku Konkurs nawiązywał do historii naszej szkoły, dziejów Lubartowa i okolic oraz czasów współczesnych, a także znanych postaci z historii i literatury związanych z naszym regionem.

W pierwszym etapie Konkursu wzięło udział 28 uczniów z pierwszych klas Technikum Zawodowego kształcących w zawodzie technik budownictwa, technik ekonomista, technik handlowiec oraz uczniowie z pierwszych klas Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Do II etapu zakwalifikowało się 10 uczniów z technikum oraz 4 uczniów z klas szkoły branżowej. Spośród nich zostali wyłonieni zwycięzcy w kategorii poszczególnych szkół.

Jest wiele miejsc wartych poznania, związanych z historią, jak i dniem dzisiejszym Lubartowa i okolic.Nasza szkoła z ponad 90-letnią historią również stanowi jej część. Ale ciągle też jest coś nowego do odkrycia. Warto je poznawać, bo tu żyjemy, tu jest nasza mała ojczyzna…

Anna Krzych


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego należy składać w terminie do dnia 31 maja 2020 r. w pokoju nr 18 w na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCEZ w Lubartowie.

W przypadku emerytowanych nauczycieli do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej decyzji ZUS (rok 2020) określającej wysokość świadczenia.

W załączeniu:

1. wniosek o dopłatę do wypoczynku letniego >>KLIKNIJ POBIERZ>>

2. informacja o numerze rachunku bankowego >>KLIKNIJ POBIERZ>>Strona 7 z 122