PAMIĘTAMY!

Email Drukuj PDF

O TYCH, CO DUCHA POLSKIEJ SZKOŁY NIE STRACILI...

Pamiętamy o zmarłych nauczycielach naszej szkoły >>


Po raz pierwszy od dziesięciu lat 1 września 1939 roku w Szkole Zawodowej Dokształcającej nie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Okupant niemiecki postawił sobie za cel między innymi wyniszczenie polskiej inteligencji oraz pozbawienie młodzieży polskiej prawa do wszechstronnego rozwoju i nauki. Dozwolone zostało wyłącznie kształcenie zawodowe. Młodzież w tzw. szkołach fachowych miała uczyć się zawodu głownie przez praktykę, natomiast wiedzę teoretyczną uznano za mniej ważną i na jej zdobywanie przeznaczono zaledwie kilka godzin.

Jednak na hitlerowskie zakazy Polacy szybko odpowiedzieli organizując tajne nauczanie. W istniejących szkołach konspiracyjnie rozszerzano nauczanie o treści z przedwojennych programów. Szkoły zawodowe zaczęły stanowić „przykrywkę” dla średnich szkół zawodowych. O popularności szkół zawodowych wśród młodzieży polskiej decydowało jednak przede wszystkim to, że uczniowie posiadali legitymacje, chroniące w pierwszych latach okupacji przed łapankami i wywózkami na roboty do Niemiec.

Także lubartowscy nauczyciele nie pozostali bezczynni. Szkoła zawodowa w czasie okupacji swą działalność podjęła na nowo w 1940 roku. W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Lubartowie z dnia 15 października 1940 roku możemy przeczytać, że kierownik szkoły Juliusz Czermiński „polecenie uruchomienia szkoły otrzymał od p. Inspektora Szkolnego w Lubartowie w dniu 28 września 1940r., aby nauka natychmiast została rozpoczęta; praca organizacyjna winna iść po linii zaangażowania personelu i zawiadomienia uczniów” O możliwości podjęcia nauki  uczniowie zostali poinformowali poprzez ogłoszenia publiczne. Datę rozpoczęcia nowego roku szkolnego ustalono na 30 września 1940 roku.

W czasie okupacji placówka zajmowała część budynku, w którym tymczasowo mieściła się wówczas również szkoła powszechna, położonego przy ulicy Cmentarnej 10, w domu należącym wcześniej do Józefa Federbusza. W porozumieniu zawartym z kierownikiem szkoły powszechnej ustalono, że Szkoła Dokształcająca Zawodowa zajmie pięć sal na pierwszym piętrze.

Postanowiono, że nauka odbywać się będzie w godzinach 17.00 – 19.35, w poniedziałki, wtorki i piątki. Szkoła liczyła wówczas trzy oddziały, z tym, że w klasie drugiej utworzono trzy równoległe grupy, w zależności od zawodu wybranego przez uczniów – grupa techniczna, grupa odzieżowa, grupa handlowa.

W tym trudnym czasie w szkole pracowali:

 1. Juliusz Czermiński – kierownik szkoły, nauczyciel rysunku zawodowego;
 2. ks. Aleksander Szulc – nauczyciel religii;
 3. Bronisław Krupski – nauczyciel korespondencji zawodowej i rachunku zawodowego;
 4. Adam Moździński – nauczyciel rachunku zawodowego;
 5. Stefan Kołodziejski – nauczyciel wiadomości zawodowych i rysunku zawodowego;
 6. Karol Skaruch – nauczyciel korespondencji zawodowej;
 7. Stanisław Reizner – nauczyciel korespondencji zawodowej.

Oficjalnie w szkole nie wolno było nauczać języka polskiego, geografii, historii, wiadomości o Polsce. Przedmiotami dozwolonymi były religia, zajęcia praktyczne, wiadomości zawodowe, rachunki i księgowość, rysunek zawodowy i korespondencja.

Należy przypuszczać, że zgodnie z zaleceniami Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w szkole prowadzono także tajne nauczanie. Zgodnie z instrukcjami TON dotyczącymi szkolnictwa zawodowego, na lekcjach z dozwolonych przedmiotów realizowano między innymi takie treści:

 • Życiorys i  sporządzanie dokumentów – ćwiczenia w zakresie pisowni
 • Okólniki dotyczące zmiany adresu – pisownia łączna i rozdzielna, przenoszenie wyrazów
 • Rodzaje sklepów ze względu na rozmiar i branże -  fragmenty powieści „Lalka” Bolesława Prusa
 • Pochodzenie towaru – fragmenty powieści „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego.

Czas okupacji nie był łatwy dla funkcjonowania placówki. Brakowało środków na uposażenie nauczycieli, jednak mimo to, nie odmówili oni pracy w tak ciężkich i niebezpiecznych warunkach. Na pytanie dotyczące spraw płacowych kierownik szkoły Juliusz Czermiński podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej odpowiedział, że „wysokość stawek uposażeniowych nie jest jeszcze ustalona, lecz ma informacje, że ogłoszenie nowych niedługo nastąpi”. Dodał także, że „ praca w Szkole Dokształcającej Zawodowej nigdy nie była dostatecznie opłacalna, a mimo to sami doświadczamy – zawsze znalazła się odpowiednia liczba bezinteresownych pracowników”

W latach okupacji szkoła cały czas funkcjonowała, co było niewątpliwie konsekwencją pasji i heroicznego wręcz zaangażowania ówczesnych nauczycieli. Juliusz Czermiński – ówczesny kierownik szkoły wspomina, że nauczyciele „ pracowali prawie bez wynagrodzenia, bo za równowartość ¼ do ½ kg słoniny, przy czym nie płacono w ogóle poborów za II kwartał 1944r. i za następne miesiące. Praca ponadto była bardzo  trudna, bo w porze nocnej przy zaciemnieniach i ciągłych najściach żandarmerii, SS lub pijanych żołnierzy. Ośmiokrotnie nakładano na kierownika szkoły grzywny w wysokości do 200 marek jednorazowo za rzekome złe zaciemnienie, przy czym Niemcy dopuszczali się rękoczynów.”

Juliusz Czermiński podaje także przykłady wzorowej postawy i wielkiego poświęcenia nauczycieli. Wspomina, że gdy zażądano z Arbeitsamt wykazu uczniów nieregularnie uczęszczających do szkoły, aby wysłać ich na roboty do Niemiec, trzej nauczyciele, narażając własne życie, w ciągu jednej nocy przepisali listę uczniów, umieszczając na niej osoby nieżyjące lub takie, które dawno opuściły Lubartów. Niemcy oczywiście nie znaleźli ani jednego ucznia z podanej listy, za co kierownik szkoły „został uderzony tymi wykazami przez kierownika Urzędu Pracy Volksdeutscha Wróbla”.

Wzorowa była także postawa samej młodzieży. Uczniowie, niekiedy również młodzi konspiratorzy, często sami zdobywali informacje, kiedy w szkole będą niemieckie kontrole. Dzięki tej wiedzy organizowano wtedy między innymi wycieczki do zakładów pracy, tak aby w szkole nie przebywali uczniowie i aby nie narażać ich na represje ze strony okupanta.  Często też w czasie niemieckich inspekcji „ wysyłano im przed oczy kolegów fizycznie słabo zbudowanych, ostrzegając przy tym rosłych, aby się chowali”. Po każdej nieudanej akcji Niemców kierownik szkoły karany był grzywną, zaś uczniowie dobrowolnie i solidarnie składali się na pokrycie kary.

Różnie potoczyły się okupacyjne losy uczniów. Juliusz Czermiński podaje, że 36 osób zginęło na skutek działań wojennych, zaś młodzież pochodzenia żydowskiego w zdecydowanej większości nie przeżyła wojny.

Trudną okupacyjną rzeczywistość tak wspomina jeden z nauczycieli - Karol Skaruch: „na przestrzeni mojej pracy nauczycielskiej nigdy nie czułem takich potężnych skrzydeł u ramion, jak w tej pracy, podobnie jak nigdy nie zaobserwowałem takiego bohaterskiego i żywiołowego pędu do nauki u uczniów, którzy normalnie przed wojną nosili miano „patentowanych leniów”. Tym wyrastały także skrzydła. W oczach ich lśnił zapał nieznany, zainteresowanie zakazanymi przedmiotami – historią, geografią doszło do szczytu. Zakazany podręcznik wędrował z rąk do rąk, wypożyczony już nie na godziny, ale na minuty. Żywe słowo nauczyciela wykładającego lekcję zakazaną poiło spragniony umysł słuchacza, a jarzące się świętym płomieniem oczy uczniowskie odgadywały intencje wychowawcy.”

 

Autor tekstu: Agnieszka Sachar

Poprawiony: piątek, 30 października 2020 12:19

KOMUNIKAT- uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Email Drukuj PDF

 

ZMIANA PLANU OD ŚRODY- 28.10

Od środy 28 października pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji oraz przerwami. Lekcje zaczynają się od godziny od 7.30 i kończą się o 17.45.

Lekcja trwa 45 minut, z czego na bezpośrednią pracę zdalną przeznaczamy 30 minut.

Dyrekcja RCEZ


SZKOŁA PAMIĘTA

Email Drukuj PDF

Sebastian Szymczak - uczeń klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik elektronik współpracował przy organizacji uroczystości patriotycznej odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej działalność księdza Szymona Tomaszewskiego ps. Ojciec Szymon na terenie gminy Firlej. Uroczystość odbyła się 25 października w Kościele  Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju, a jej inicjatorem było koło Historyczne AK z Firleja, którego członkiem jest tata naszego ucznia.

Ksiądz Szymon Tomaszewski w latach 1920 – 1950 był administratorem parafii w Firleju. W czasie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję kapelana IV Rejonu AK Firlej – Luszawa. Był prawdziwym Polakiem, patriotą i kapłanem. W swoim życiu kierował się zawsze ideą miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka. Narażając własne życie przez kilka lat okupacji na terenie parafii w Firleju ukrywał żydowską rodziną Apelbaumów. Dzięki heroicznej postawie księdza Szymona Mojżesz Apelbaum wraz z córką przeżyli wojnę. Już po przejściu na emeryturę ksiądz Szymon Tomaszewski za swoją patriotyczną postawę i działalność konspiracyjną został postawiony przed komunistycznym sądem.

Bardzo cieszy nas piękna, patriotyczna postawa Sebastiana i jego Rodziny, postawa pełna pamięci o lokalnych, niezłomnych bohaterach i szacunku do historii naszej małej Ojczyzny.

Agnieszka Sachar

Galeria>>


Komunikat dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli!

Email Drukuj PDF

1.Od 26 października do 8 listopada 2020 r. będzie odbywało się nauczanie zdalne.

2.Uczniowie uczą się tylko w formie zdalnej.

3.Platformą do nauki zdalnej obowiązującą w szkole są narzędzia Google - Classroom oraz Meet.

4.Obowiązkiem ucznia będzie logowanie się do zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji w danej klasie.

5.Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników zostają zawieszone.

6.Kursy dokształcające odbywają się również w formie zdalnej.

7.Zajęcia praktyczne w technikum i branżowej szkole I stopnia odbywają się tylko w formie zdalnej.

8.Zajęcia w ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się w formie zdalnej.

9.Zajęcia rozwijające zainteresowania odbywają się w formie zdalnej.


Komunikat!

Email Drukuj PDF

Nauczanie zdalne odbywa się od 26 października do 8 listopada we wszystkich typach szkół.


Ogłoszenie - zmiana planu zajęć

Email Drukuj PDF

Zmiana planu lekcji od dnia 26 października 2020r.

Plan zajęć dla poszczególnych klas >>link>>

Plan zajęć nauczycieli >>link>>


Komunikat dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Email Drukuj PDF

Plan zajęć dla słuchaczy

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (forma zaoczna)

w dn. 24-25 października 2020 r.

>>LINK>>


Komunikat dotyczący nauczania hybrydowego

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom wprowadza nauczanie w trybie hybrydowym- mieszanym w terminie od 19.10- 23.10.2020r.


W terminie od 19.10-23.10.2020r. w trybie stacjonarnym będą pracowały:

- klasy czwarte Technikum Zawodowego: 4TE, 4Tek, 4TB,

- klasy trzecie Technikum Zawodowego: 3TM, 3TB, 3Tek, 3TE, 3TH

- klasy pierwsze Szkoły Branżowej I Stopnia: 1t, 1b, 1a

- klasy drugie Szkoły Branżowej I Stopnia: 2z, 2b

- klasy trzecie Szkoły Branżowej I Stopnia: 3z, 3w,3t

 

Plan zajęć  22.10.2020r. Technikum Zawodowe >>link>>

Plan zajęć 22.10.2020r. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 >>link>>

 

Plan zajęć  23.10.2020r. Technikum Zawodowe >>link>>

Plan zajęć 23.10.2020r. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 >>link>>


Pozostałe klasy, które nie zostały ujęte będą pracowały w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

W okresie nauczania hybrydowego zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli ze szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrekcja RCEZ Lubartów
Komunikat

Email Drukuj PDF

Wprowadzenie zdalnego trybu zajęć ze względu

na sytuację epidemiologiczną w klasie 4TM

Na podstawie §18 ust.2,2a,2b,2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.1166 i 1386) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie

zarządzam, co następuje:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom wprowadza nauczanie w trybie zdalnym uczniom klasy 4 TM w terminie od 19.10- 30.10.2020r.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 4TM zajęcia będą tam prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020, poz.493).

Nauczyciele uczący w klasie 4TM prowadzą zajęcia zdalnie ze szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrekcja RCEZ Lubartów


Zachowaj zasady bezpieczeństwa! Chroń siebie i bliskich

Email Drukuj PDFStrona 2 z 122