KOMUNIKAT DYREKCJI

Email Drukuj PDF

 

Na czas egzaminów 11.01-18.01.2021 obowiązują wejścia do sal egzaminacyjnych w szkole:

Do sal 4, 34, 35 wejście od strony BOISKA

Do sal Mała sala, 12, 13, 14, 15, 37, 24 wejście GŁÓWNE

Do sal 11w, 20w wejście na WARSZTATY

Szczegółowe harmonogramy dostępne są
u wychowawców klas lub na tablicy ogłoszeń w szkole.

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM ŻYCZYMY POWODZENIA

Poprawiony: sobota, 09 stycznia 2021 12:39

Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego 2021

Email Drukuj PDF

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych


Więcej…

KOMUNIKAT DYREKCJI

Email Drukuj PDF

 

Ważne informacje dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
lub egzaminy zawodowe (EZ) w sesji zimowej 2021 r. w RCEZ Lubartowie.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

O terminach egzaminów uczniowie informowani są przez wychowawców.

Poprawiony: czwartek, 07 stycznia 2021 11:09

Życzenia Świąteczne

Email Drukuj PDF

Życzenia Świąteczne


„Razem na Święta” 2020

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowe w Lubartowie przystąpiło
do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”.

Razem na święta

Celem tej inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

Zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Szczególnie  w okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób starszych czeka na pomoc i wsparcie.

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2020 16:22

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 15 grudnia 2020 został przeprowadzony etap szkolny
konkursu wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej już od roku 2009 uczestniczy w programie Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, którego celem jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczna prewencja poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie. Są to bardzo ważne zagadnienia dla uczniów szkół zawodowych, którzy chętnie uczestniczą zarówno w realizacji programu, jak i w konkursie, w którym mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy. Do etapu szkolnego przystąpiło 10 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test z zakresu prawa pracy oraz bhp. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki, największą jednak liczbę punktów uzyskały – Klaudia Kęska z klasy 1TEk i Monika Tołubińska z klasy 2 THEkb, i będą one reprezentowały naszą szkołę w etapie regionalnym.

Gratulujemy Klaudii i Monice i życzymy im sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

Organizatorzy: Justyna Włosek, Jadwiga Gębal


Literackie i plastyczne sukcesy uczniów RCEZ

Email Drukuj PDF

"Każdy może być Aniołem" – takie hasło towarzyszyło
IX Wojewódzkiemu Konkursowi Literackiemu i Plastycznemu "Mój Anioł"
organizowanemu przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie
pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego.

W Konkursie doceniony i nagrodzony został talent plastyczny i literacki uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Karol Borzęcki z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik mechanik nagrodzony został za opowiadanie zatytułowane "Aniołowie". W kategorii plastycznej nagrodę uzyskał Patryk Panek z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik elektronik za rysunek przedstawiający samotnego anioła.

Zdjęcie nagrodzonej pracy plastycznej>>

Konkurs miał na celu odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji swojej twórczości, inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej, rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna. W obecnym trudnym czasie zagrożenia zdrowia i życia organizatorzy zachęcali do  zwrócenia szczególnej uwagi na właściwe postawy społeczne i obywatelskie każdego człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych  naśladowania. Konkurs cieszył się wielką popularnością wśród uczniów całego województwa lubelskiego, o czym świadczy fakt, że wpłynęło na niego blisko siedemset  prac plastycznych oraz ponad osiemdziesiąt prac literackich - poetyckich i prozatorskich.

Uczniowie RCEZ po raz kolejny udowodnili, że okres pandemii to nie tylko nauka zdalna, ale również czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Opiekunem uczniów jest nauczyciel języka polskiego w RCEZ Agnieszka Sachar.


KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

Email Drukuj PDF

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

– na terenie całego kraju

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do udziału

w XVII Regionalnym

Konkursie Informatycznym

„Dzień Bezpiecznego Komputera”

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Technikum Zawodowego.


Etap szkolny Konkursu odbędzie się w dniu 22.01.2021 r. (piątek)o godz.11.50.

Informacje szczegółowe >>link>>


XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Email Drukuj PDF

„Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii” – to hasło przewodnie tegorocznej XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Głównym celem Olimpiady, która odbyła się 11 grudnia 2020 roku, było poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, uświadomienie im znaczenia nauki o funkcjonowaniu gospodarki oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych. Konkurs zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W zawodach szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wzięło udział czworo uczniów z klasy drugiej i trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Uczniom dziękujemy za udział oraz życzymy sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady!

Organizatorzy: Justyna Włosek i Barbara SmerdelStrona 2 z 125