Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NOWA FORMA KSZTAŁCENIA!!!

w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie


NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM!!! KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które będą obowiązywały od 1 września 2012 r., wprowadzamy nową formę kształcenia dla dorosłych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Technik budownictwa

K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Technik ekonomista

K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

K2 Prowadzenie rachunkowości

Technik elektronik

K1 Wykonanie instalacji urządzeń elektronicznych

K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik mechanik

K1 Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik handlowiec

K1 Prowadzenie sprzedaży

K2 Prowadzenie działalności handlowej

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

K1  Montaż systemów suchej zabudowy

K2 Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich

K3 Wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych

Murarz- tynkarz

K1  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Sprzedawca

K1  Prowadzenie sprzedaży

Elektromechanik

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Ślusarz

K1  Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi