Rekrutacja 2020/2021

Email Drukuj PDF


Rekrutacja
do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia

 

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Terminy rekrutacji do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 (opis szczegółowy) >>

 

Dokumenty do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 15 czerwca 2020 r. na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Zawodowego >>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej szkoły I stopnia nr 1 >>

 

Skierowanie na dokształcanie teoretyczne w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 - klasy wielozawodowe (druk wypełniany przez pracodawcę) >>

 

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych
kształcących w zawodach

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

Informacja o badaniach dla kandydatów do szkół - Technikum Zawodowe i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - WAŻNE! >>

Lista podwykonawców (oddziałów i ośrodków) wykonujących bezpłatnie badania uczniów >>

Zestaw dokumentów do badania uczniów >>

Dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie. Przypominamy, że skierowanie musi być wypełnione przez szkołę. Kartę - badanie podmiotowe wypełnia uczeń i opiekun ucznia. Ankietę epidemiologiczną wypełnia uczeń w dniu badania.

 

Oferta edukacyjna Technikum Zawodowego
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Oferta szkoły - Technikum Zawodowe >>

Oferta szkoły - Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 >>

 

 

 

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
forma zaoczna


Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Terminy rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

 

Dokumenty do szkoły dla dorosłych

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną będzie możliwe
od dnia 15 czerwca 2020 r. na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wniosek o przyjęcie na semestr pierwszy klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

Wniosek o przyjęcie na semestr trzeci klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

 

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Oferta szkoły - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych >>

 

.....................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie  przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.

5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis  Administratora

Dyrektor

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

mgr Hanna Borzęcka